LFSA statūti

Reģistrēts biedrību un nodibinājumu reģistrā
Rīgā, 2014.gada 28.janvārī ar Nr._40008042248_
Paraksts /A.Zundure/

BIEDRĪBAS „LATVIJAS FIZIKAS SKOLOTĀJU ASOCIĀCIJA” (LFSA)
statūti

1. Biedrības nosaukums

1.1. Biedrības nosaukums ir “Latvijas Fizikas skolotāju asociācija” (turpmāk – “Biedrība” vai “LFSA”).

2. Biedrības mērķi un darbības veidi to sasniegšanai

2.1. Biedrības mērķi ir:
2.1.1. sekmēt fizikas skolotāju profesionālo pilnveidi;
2.1.2. aizstāvēt savu biedru profesionālās intereses;
2.1.3. sekmēt fizikas izglītības kvalitāti;
2.1.4. veicināt progresīvas darba pieredzes popularizēšanu;
2.1.5. veicināt zinātniskās pētniecības attīstīšanu fizikas didaktikas jomā;
2.1.6. sekmēt fizikas mācību metodiskā nodrošinājuma izveidi;
2.1.7. veicināt ar fiziku saistīto profesiju prestižu;
2.1.8. veicināt sabiedrības interesi par fiziku.

2.2. LFSA mērķu sasniegšanai ir tiesīga:
2.2.1. sadarboties ar dažādām starptautiskajām, valsts un pašvaldību iestādēm, organizācijām, uzņēmumiem un privātpersonām;
2.2.2. organizēt skolotāju profesionālas pilnveides pasākumus;
2.2.3. veikt saimniecisko darbību.

3. Biedrības darbības termiņš

3.1. LFSA ir nodibināta uz nenoteiktu laiku.

4. Biedru iestāšanās, izstāšanās un izslēgšana no Biedrības

4.1. Biedrībā var iestāties jebkura rīcībspējīga fiziska un juridiska persona, kuras darbība un intereses saistītas ar fizikas izglītības un didaktikas problēmu risināšanu, iesniedzot noteiktas formas rakstisku pieteikumu. Pieteikuma formu un tam klāt pievienojamo dokumentu sarakstu nosaka Biedrības dome.
4.2. Lēmumu par biedra uzņemšanu Biedrībā pieņem dome. Domei pieteicēja lūgums ir jāizskata tuvākās sēdes laikā, taču ne ilgāk kā mēneša laikā no visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas brīža. Uz domes sēdi, kurā izskata pieteicēja lūgumu, ir jāuzaicina pats pieteicējs un jādod viņam vārds sava viedokļa paušanai. Pieteicēja neierašanās nav šķērslis domes lēmuma pieņemšanai. Domei motivēts lēmums rakstveidā jāpaziņo pieteicējam nedēļas laikā no tā pieņemšanas brīža.
4.3. Domes noraidošo lēmumu pieteicējs rakstveidā var pārsūdzēt biedru kopsapulcei. Ja arī biedru kopsapulce noraida pieteicēja lūgumu, pieteicējs nav uzņemts par Biedrības biedru, un viņš var iesniegt atkārtotu pieteikumu ne ātrāk kā pēc gada termiņa izbeigšanās.
4.4. Biedrs var jebkurā laikā izstāties no Biedrības rakstveidā paziņojot par to domei;
4.5. Biedru var izslēgt no Biedrības ar domes lēmumu, ja biedrs:
4.5.1. vairāk kā divus gadus nav nomaksājis biedra naudu;
4.5.2. nepilda kopsapulces un domes lēmumus;
4.5.3. nepilda savus pienākumus un uzņemtās saistības;
4.5.4. veic citu darbību, kas ir pretrunā ar šajos statūtos noteikto.
4.6. Jautājumu par Biedrības biedra izslēgšanu dome izskata tuvākās sēdes laikā, uzaicinot izslēdzamo biedru un dodot viņam vārdu sava viedokļa paušanai. Izslēdzamā biedra neierašanās nav šķērslis domes lēmuma pieņemšanai. Lēmumu par izslēgšanu pieņem ar kvalificēto balsu vairākumu, atklāti balsojot. Domei lēmums par biedra izslēgšanu no biedrības un šā lēmuma motivācija jāpaziņo rakstveidā izslēdzamajam biedram piecu dienu laikā no tā pieņemšanas brīža.

5. Biedru tiesības un pienākumi

5.1. Biedrības biedriem ir šādas tiesības:
5.1.1. piedalīties Biedrības pārvaldē,
5.1.2. saņemt informāciju par Biedrības darbību, tai skaitā iepazīties ar visu Biedrības institūciju protokoliem, lēmumiem un rīkojumiem,
5.1.3. piedalīties visos Biedrības organizētajos pasākumos, iesniegt priekšlikumus par Biedrības darbību un tās uzlabošanu, aizstāvēt savu viedokli,
5.1.4. izmantot LFSA sniegtās radošās darbības iespējas, materiālo un morālo atbalstu;
5.1.5. izmantot visus Biedrības rīcībā esošos zinātniskos un informatīvos materiālus.

5.2. Biedrības biedru pienākumi:
5.2.1. ievērot Biedrības statūtus un pildīt biedru sapulces un domes lēmumus
5.2.2. regulāri maksāt biedra naudu,
5.2.3. ar savu aktīvu līdzdarbību atbalstīt Biedrības mērķu un uzdevumu realizēšanu,
5.2.4. paaugstināt savu pedagoģisko un profesionālo kvalifikāciju,
5.2.5. popularizēt Biedrības mērķus, darbības virzienus un uzskatus.
5.3. Saistības biedram var noteikt ar biedru sapulces vai domes lēmumu. Nosakot biedram saistības, kas atšķiras no citu biedru saistībām, ir nepieciešama šā biedra piekrišana.

6. Biedrības struktūrvienības

6.1. Ar biedru sapulces lēmumu var tikt izveidotas Biedrības teritoriālās un citas struktūrvienības;
6.2. Struktūrvienības darbību, tiesības un pienākumus, kā arī attiecības ar Biedrību regulē struktūrvienības nolikums, ko apstiprina Biedrības biedru sapulce.

7. Biedru sapulces sasaukšana un lēmumu pieņemšana

7.1. Biedru sapulce ir augstākā Biedrības lēmējinstitūcija.
7.2. Biedru sapulcē ir tiesīgi piedalīties visi Biedrības biedri. Biedri var piedalīties biedru sapulcē tikai personīgi.
7.3. Kārtējā biedru sapulce tiek sasaukta vienu reizi gadā – ne vēlāk kā līdz 30.novembrim.
7.4. Ārkārtas biedru sapulce var tikt sasaukta pēc domes iniciatīvas, vai ja to rakstveidā pieprasa ne mazāk kā viena desmitā daļa biedrības biedru, norādot sasaukšanas iemeslu.
7.5. Biedru sapulce tiek sasaukta, ne vēlāk kā divas nedēļas pirms sapulces nosūtot katram biedram rakstisku uzaicinājumu.
7.6. Biedru sapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk kā puse no biedriem.
7.7. Ja biedru sapulce nav lemttiesīga kvoruma trūkuma dēļ, piecu nedēļu laikā tiek sasaukta atkārtota biedru sapulce, kas ir tiesīga pieņemt lēmumus neatkarīgi no klātesošo biedru skaita, ar nosacījumu, ka tajā piedalās vismaz divi biedri.
7.8. Biedru sapulces lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk nekā puse no klātesošajiem biedriem. Lēmums par statūtu grozījumiem, Biedrības darbības izbeigšanu un turpināšanu ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā divas trešdaļas no klātesošajiem biedriem.
7.9. Biedru sapulce ir tiesīga:
7.9.1. pieņemt un grozīt LFSA statūtus;
7.9.2. izlemt visus ar Biedrības darbību saistītos jautājumus atbilstoši LFSA mērķiem;
7.9.3. ievēlēt un atsaukt LFSA domi un revīzijas komisiju;
7.9.4. apstiprināt LFSA atribūtiku;
7.9.5. apstiprināt domes un revīzijas komisijas gada pārskata ziņojumus un bilanci;
7.9.6. lemt par Biedrības reorganizāciju un likvidāciju.

8. LFSA dome

8.1. Biedrības izpildinstitūcija ir dome, ko ievēl biedru sapulce un kas sastāv no septiņiem valdes locekļiem.
8.2. Domes locekļi no sava vidus ievēlē domes prezidentu, kurš organizē LFSA domes darbu, vietnieku – LFSA viceprezidentu un domes sekretāru.
8.3. Dome ir tiesīga izlemt visus jautājumus, kas nav ekskluzīvā biedru sapulces kompetencē.
8.4. Dome lemj par līdzekļu sadali.
8.5. Dome ir tiesīga pieņemt lēmumus, ja tās sēdē piedalās vairāk kā puse no domes locekļiem. Lēmumus pieņem ar klātesošo domes locekļu vienkāršu balsu vairākumu. Domes sēdes tiek protokolētas, protokolus paraksta sēdes vadītājs un sekretārs. Domes pieņemtos lēmumus paraksta LFSA prezidents vai viceprezidents
8.6. Dome ir tiesīga pieņemt lēmumus arī bez sēdes sasaukšanas, ja visi domes locekļi rakstveidā nobalso par lēmuma pieņemšanu.
8.7. LFSA prezidents un sekretārs ir tiesīgi pārstāvēt Biedrību atsevišķi, bet pārējie domes locekļi, atskaitot prezidentu un sekretāru, – kopīgi.
8.8. Domes loceklis pilda savus pienākumus bez atlīdzības, bet ir tiesīgs saņemt pienākumu veikšanā izmantoto līdzekļu kompensāciju.
8.9. Domes loceklis var jebkurā laikā iesniegt biedrībai paziņojumu par domes locekļa amata atstāšanu.
8.10. Domes locekli var atsaukt biedru sapulce, ja viņš neveic uzticētos pienākumus, nodarījis kaitējumu biedrības interesēm vai zaudējis uzticību.
8.11. LFSA prezidents:
8.11.1. reprezentē LFSA un vada tās darbu;
8.11.2. sasauc un vada domes sēdes;
8.11.3. paraksta LFSA lēmumus un seko to izpildei;
8.11.4. atbilstoši domes lēmumiem pieņem darbā un atlaiž no darba algotus LFSA darbiniekus;
8.11.5. pārstāv LFSA attiecībās ar valsts un pašvaldību iestādēm, citām biedrībām un nodibinājumiem un privātpersonām Latvijā un ārzemēs.
8.12. LFSA viceprezidents pilda visas LFSA priekšsēdētāja funkcijas viņa prombūtnes vai slimības laikā.
8.13. LFSA sekretārs protokolē domes sēdes, kārto LFSA dokumentāciju un LFSA biedru uzskaiti.

9. Saimnieciskās un finansiālās darbības uzraudzība

9.1. LFSA finansiālās un saimnieciskās darbības kontroli veic revīzijas komisija trīs cilvēku sastāvā, kurus ievēl biedru sapulce uz vienu gadu.
9.2. LFSA revīzijas komisijas loceklis nevar būt LFSA domes loceklis.
9.3. Revīzijas komisija no sava vidus ievēl revīzijas komisijas priekšsēdētāju.
9.4. Revīzijas komisijas uzdevumi ir:
9.4.1. ne retāk kā reizi gadā veikt LFSA mantas un finanšu līdzekļu revīziju;
9.4.2. pārbaudīt un dod atzinumu par LFSA budžetu un domes sagatavoto gada pārskatu;
9.4.3. izvērtēt LFSA grāmatvedības un lietvedības darbu;
9.4.4. sniegt ieteikumus par LFSA finanšu un saimnieciskās darbības uzlabošanu.
9.5. Revīzijas komisija drīkst piedalīties domes sēdē ar padomdevēja tiesībām.
9.6. Biedru sapulce apstiprina Biedrības gada pārskatu tikai pēc Revīzijas komisijas atzinuma saņemšanas.

10. Biedru nauda

10.1. Biedrības biedri maksā biedru naudu vienu reizi gadā Eur 7 apmērā.
10.2 Jaunuzņemtajam biedram mēneša laikā no uzņemšanas brīža jāsamaksā iestāšanās maksa Eur 1.50 apmērā un biedru nauda Eur 7 apmērā, ja biedrs iestājas gada pirmajā pusgadā, bet Eur 3.50 apmērā – ja gada otrajā pusgadā.

11. LFSA finanšu līdzekļi, to iegūšanas un izlietošanas kārtība

11.1. LFSA darbojas kā juridiska persona pēc pašfinansēšanās principiem atbilstoši Latvijas Republikas likumam “Biedrību un nodibinājumu likums”.
11.2. LFSA finanšu līdzekļus veido:
11.2.1. LFSA biedru iestāšanās nauda un ikgadējās biedru maksas,
11.2.2. ieņēmumi no saimnieciskās darbības un izdevējdarbības,
11.2.3. fizisko un juridisko personu brīvprātīgie ziedojumi un dāvinājumi ar konkrētu norādi par to izlietošanu vai bez norādes,
11.2.4. citi ienākumi no finansēšanas avotiem, kas nav aizliegti ar likumiem vai citiem normatīviem aktiem.
11.3. LFSA ir tiesīga veikt visus likumdošanā paredzētos civiltiesiskos darījumus ar saviem līdzekļiem un mantu.
11.4. LFSA par savām saistībām atbild ar visu tai piederošo mantu.

 

LFSA prezidente ________________________ /L.Belogrudova/

LFSA viceprezidente ______________________ /I.Dudareva /

LFSA domes loceklis ______________________ /A.Cābelis /

 

Statūti apstiprināti Biedrības “Latvijas Fizikas skolotāju asociācija” biedru kopsapulcē Jelgavā, 2005. gada 08.oktobrī.
Statūtu izmaiņas apstiprinātas Biedrības „Latvijas Fizikas skolotāju asociācija” biedru kopsapulcē Rīgā, 2013.gada 22.novembrī.
Statūtu izmaiņas apstiprinātas Biedrības „Latvijas Fizikas skolotāju asociācija” biedru sapulcē Līgatnē, 2018. gada 13. oktobrī.